Có 1 kết quả:

𣙺 mậm

1/1

mậm [mâm, mầm, tông]

U+2367A, tổng 15 nét, bộ mộc 木 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

mậm trồi