Có 1 kết quả:

乏 mặp

1/1

mặp [bấp, mạp, mấp, mập, phúp, phạp, phập, phặp, phốp, phụp]

U+4E4F, tổng 4 nét, bộ triệt 丿 + 3 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

chắc mặp

Tự hình 4

Dị thể 5