Có 5 kết quả:

㕲 mọc木 mọc𠚐 mọc𦙣 mọc𬎳 mọc

1/5

mọc

U+3572, tổng 7 nét, bộ khẩu 口 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mời mọc

mọc [móc, mốc, mộc, mục]

U+6728, tổng 4 nét, bộ mộc 木 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Hồ Lê

mọc lên

Tự hình 5

mọc

U+20690, tổng 9 nét, bộ mộc 木 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mọc lên

Tự hình 1

mọc

U+26663, tổng 8 nét, bộ nhục 肉 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mọc giò,nem, ninh, mọc

mọc

U+2C3B3, tổng 9 nét, bộ sinh 生 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mọc ra