Có 3 kết quả:

䏜 mọp𦚖 mọp𨅂 mọp

1/3

mọp [mạp, mập]

U+43DC, tổng 7 nét, bộ nhục 肉 + 3 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quì mọp xuống

mọp [bẫm, míp, móp, mạp, mập, mụp]

U+26696, tổng 8 nét, bộ nhục 肉 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

quì mọp xuống

mọp

U+28142, tổng 18 nét, bộ túc 足 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

quì mọp xuống