Có 3 kết quả:

䀲 mỏi痗 mỏi𢵹 mỏi

1/3

mỏi

U+4032, tổng 12 nét, bộ mục 目 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mỏi mắt

mỏi

U+75D7, tổng 12 nét, bộ nạch 疒 + 7 nét
phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mệt mỏi

Tự hình 1

mỏi [mói]

U+22D79, tổng 15 nét, bộ thủ 手 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mỏi tay, mỏi chân