Có 5 kết quả:

邁 mời𠶆 mời𠸼 mời𫐹 mời𫬱 mời

1/5

mời [mười, mại]

U+9081, tổng 15 nét, bộ sước 辵 + 12 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

mời mọc

Tự hình 4

Dị thể 2

mời

U+20D86, tổng 10 nét, bộ khẩu 口 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mời khách

mời

U+20E3C, tổng 11 nét, bộ khẩu 口 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mời khách

mời

U+2B439, tổng 12 nét, bộ sước 辵 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mời mọc

mời

U+2BB31, tổng 18 nét, bộ khẩu 口 + 16 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mời mọc

Dị thể 1