Có 3 kết quả:

媽 mợ𫲍 mợ𫲎 mợ

1/3

mợ [ma, , , mụ]

U+5ABD, tổng 13 nét, bộ nữ 女 + 10 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

cậu mợ

Tự hình 1

Dị thể 1

mợ

U+2BC8D, tổng 17 nét, bộ nữ 女 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cậu mợ

mợ

U+2BC8E, tổng 17 nét, bộ nữ 女 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cậu mợ