Có 2 kết quả:

墨 mức𣞪 mức

1/2

mức [mặc, mực]

U+58A8, tổng 15 nét, bộ hắc 黑 + 3 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

mức độ

Tự hình 4

Dị thể 2

mức

U+237AA, tổng 19 nét, bộ mộc 木 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cây mức