Có 2 kết quả:

檬 muỗm𨮵 muỗm

1/2

muỗm [muồng, môm, mông]

U+6AAC, tổng 17 nét, bộ mộc 木 (+13 nét)
phồn & giản thể, hình thanh