Có 2 kết quả:

儾 nán曩 nán

1/2

nán

U+513E, tổng 24 nét, bộ nhân 人 + 22 nét
phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nán lại

Tự hình 1

Dị thể 3

nán [nắng, nẵng, nặng]

U+66E9, tổng 21 nét, bộ nhật 日 + 17 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

nán lại

Tự hình 2