Có 1 kết quả:

您 nâm

1/1

nâm

U+60A8, tổng 11 nét, bộ tâm 心 + 7 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

nâm (ngài, ông)

Tự hình 2

Dị thể 1