Có 2 kết quả:

伮 nó奴 nó

1/2

U+4F2E, tổng 7 nét, bộ nhân 人 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chúng nó

Tự hình 1

Dị thể 1

[no, , nọ]

U+5974, tổng 5 nét, bộ nữ 女 + 2 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

chúng nó

Tự hình 5

Dị thể 2