Có 2 kết quả:

肭 nọi𪧿 nọi

1/2

nọi [nạp]

U+80AD, tổng 8 nét, bộ nhục 肉 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

chắc nọi

Tự hình 2

Dị thể 1

nọi

U+2A9FF, tổng 7 nét, bộ tiểu 小 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chắc nọi