Có 1 kết quả:

納 nộp

1/1

nộp [nuốt, nép, nóp, núp, nượp, nạp, nấp, nầm, nập, nốp, nớp]

U+7D0D, tổng 10 nét, bộ mịch 糸 + 4 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

nộp vào

Tự hình 3

Dị thể 2