Có 2 kết quả:

涅 nớt湼 nớt

1/2

nớt [nhít, niết, nát, nét, nít, nạt, nết, nức]

U+6D85, tổng 10 nét, bộ thuỷ 水 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

non nớt

Tự hình 2

Dị thể 3

nớt [nhít, nát, nét, nít, nết, nức]

U+6E7C, tổng 12 nét, bộ thuỷ 水 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

non nớt

Tự hình 1

Dị thể 1