Có 2 kết quả:

卬 ngàng昂 ngàng

1/2

ngàng [ngang]

U+536C, tổng 4 nét, bộ tiết 卩 + 2 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

ngỡ ngàng

Tự hình 2

Dị thể 5

ngàng [ngang, ngáng, ngãng]

U+6602, tổng 8 nét, bộ nhật 日 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

ngỡ ngàng

Tự hình 3

Dị thể 3