Có 4 kết quả:

㝵 ngày𣈗 ngày𣈜 ngày𬏝 ngày

1/4

ngày

U+3775, tổng 8 nét, bộ thốn 寸 + 5 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

ngày nay, ngày tháng

Tự hình 1

Dị thể 2

ngày

U+23217, tổng 12 nét, bộ nhật 日 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngày nay, ngày tháng

ngày

U+2321C, tổng 12 nét, bộ nhật 日 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngày nay, ngày tháng

ngày

U+2C3DD, tổng 9 nét, bộ nạch 疒 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngày nay, ngày tháng