Có 2 kết quả:

五 ngũ伍 ngũ

1/2

ngũ

U+4E94, tổng 4 nét, bộ nhị 二 + 2 nét
phồn & giản thể, chỉ sự

Từ điển Viện Hán Nôm

ngã ngũ

Tự hình 6

Dị thể 3

ngũ

U+4F0D, tổng 6 nét, bộ nhân 人 + 4 nét
phồn & giản thể, hội ý & hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

quân ngũ

Tự hình 3

Dị thể 1