Có 1 kết quả:

痒 ngưa

1/1

ngưa [dưỡng]

U+75D2, tổng 11 nét, bộ nạch 疒 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngưa ngứa

Tự hình 2

Dị thể 4