Có 1 kết quả:

扢 ngấc

1/1

ngấc [gật, hếch, hệch, ngất, ngắt]

U+6262, tổng 6 nét, bộ thủ 手 + 3 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

đầu ngấc lên

Tự hình 1

Dị thể 1