Có 4 kết quả:

汵 ngấm澿 ngấm𣵴 ngấm𦡞 ngấm

1/4

ngấm

U+6C75, tổng 7 nét, bộ thuỷ 水 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngấm nước

Tự hình 1

Dị thể 2

ngấm

U+6FBF, tổng 16 nét, bộ thuỷ 水 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngấm nước

Tự hình 1

ngấm

U+23D74, tổng 10 nét, bộ thuỷ 水 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngấm nước

ngấm

U+2685E, tổng 17 nét, bộ nhục 肉 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngấm nước