Có 1 kết quả:

言 ngỏn

1/1

ngỏn [ngôn, ngồn, ngổn, ngộn, ngủn]

U+8A00, tổng 7 nét, bộ ngôn 言 + 0 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

ngỏn ngoẻn

Tự hình 5

Dị thể 7