Có 1 kết quả:

巖 ngồm

1/1

ngồm [ngổm, nham, nhem, nhom, nhàm]

U+5DD6, tổng 22 nét, bộ sơn 山 + 19 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lồm ngồm

Tự hình 3

Dị thể 10