Có 1 kết quả:

喭 nghỉn

1/1

nghỉn [nghiến, nghiện, nghẹn, ngán]

U+55AD, tổng 12 nét, bộ khẩu 口 + 9 nét
phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nghỉn cho mau (xéo đi cho mau)

Tự hình 1

Dị thể 2