Có 1 kết quả:

奡 ngoáo

1/1

ngoáo [ngáo, ngạo]

U+5961, tổng 12 nét, bộ đại 大 + 9 nét
phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngoáo ộp

Tự hình 1

Dị thể 1