Có 2 kết quả:

玩 ngoạn𠻪 ngoạn

1/2

ngoạn

U+73A9, tổng 8 nét, bộ ngọc 玉 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

ngoạn mục

Tự hình

Dị thể

ngoạn [ngoạm]

U+20EEA, tổng 14 nét, bộ khẩu 口 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngoạm lấy

Tự hình