Có 1 kết quả:

月 ngoạt

1/1

ngoạt [nguyệt]

U+6708, tổng 4 nét, bộ nguyệt 月 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Trần Văn Kiệm

lí ngư bát ngoạt (lí ngư bát nguyệt: cá chép tháng 8)

Tự hình 5

Dị thể 6