Có 1 kết quả:

𢟞 nhóng

1/1

nhóng

U+227DE, tổng 13 nét, bộ tâm 心 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhong nhóng