Có 3 kết quả:

刃 nhấn扨 nhấn𢭝 nhấn

1/3

nhấn [nhẫn, nhận]

U+5203, tổng 3 nét, bộ đao 刀 + 1 nét
phồn & giản thể, chỉ sự

Từ điển Hồ Lê

nhấn xuống; điểm nhấn

Tự hình 4

Dị thể 2

nhấn [nhận]

U+6268, tổng 6 nét, bộ thủ 手 + 3 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhấn xuống;điểm nhấn

Tự hình 1

nhấn [dận, nhẫn, nhận]

U+22B5D, tổng 10 nét, bộ thủ 手 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

nhấn dao

Tự hình 1