Có 3 kết quả:

一 nhất壹 nhất弌 nhất

1/3

nhất [nhắt, nhứt]

U+4E00, tổng 1 nét, bộ nhất 一 + 0 nét
phồn & giản thể, chỉ sự

Từ điển Viện Hán Nôm

thư nhất, nhất định

Tự hình 5

Dị thể 3

nhất [nhứt]

U+58F9, tổng 12 nét, bộ sĩ 士 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

thư nhất, nhất định

Tự hình 5

Dị thể 17

nhất [nhứt]

U+5F0C, tổng 4 nét, bộ dặc 弋 + 1 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thư nhất, nhất định

Tự hình 1

Dị thể 2