Có 2 kết quả:

投 nhầu擾 nhầu

1/2

nhầu [đầu]

U+6295, tổng 7 nét, bộ thủ 手 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

nhầu nát

Tự hình 4

Dị thể 3

nhầu [nhiễu]

U+64FE, tổng 18 nét, bộ thủ 手 + 15 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

nhầu nát

Tự hình 3

Dị thể 5