Có 1 kết quả:

濔 nhẫy

1/1

nhẫy [nhễ]

U+6FD4, tổng 17 nét, bộ thuỷ 水 + 14 nét
hình thanh

Từ điển Hồ Lê

trơn nhẫy

Tự hình 1

Dị thể 4