Có 2 kết quả:

㳌 nhớp𣱿 nhớp

1/2

nhớp

U+3CCC, tổng 8 nét, bộ thuỷ 水 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhơ nhớp

nhớp

U+23C7F, tổng 5 nét, bộ thuỷ 水 + 2 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhớp nhúa