Có 1 kết quả:

汝 nhởi

1/1

nhởi [dử, nhớ, nhở, nhứ, nhừ, nhử, nhữ, nở]

U+6C5D, tổng 6 nét, bộ thuỷ 水 + 3 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

chơi nhởi

Tự hình 4

Dị thể 1