Có 1 kết quả:

𤍶 nhoà

1/1

nhoà [loà, loá, loè, nhoè]

U+24376, tổng 15 nét, bộ hoả 火 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

xoá nhoà