Có 2 kết quả:

愞 nhoài𨂉 nhoài

1/2

nhoài

U+611E, tổng 12 nét, bộ tâm 心 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

mệt nhoài

Tự hình 1

Dị thể 4

nhoài

U+28089, tổng 15 nét, bộ túc 足 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bò nhoài

Tự hình 1