Có 1 kết quả:

惰 noạ

1/1

noạ [đoạ]

U+60F0, tổng 12 nét, bộ tâm 心 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lại noạ (lười)

Tự hình 2

Dị thể 10