Có 1 kết quả:

𥖸 oé

1/1

[]

U+255B8, tổng 18 nét, bộ thạch 石 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

nặng oé cổ