Có 1 kết quả:

痿 oẻ

1/1

oẻ [nuy, oải, uế]

U+75FF, tổng 13 nét, bộ nạch 疒 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 2

Dị thể 4