Có 1 kết quả:

嗙 phèng

1/1

phèng [bàng]

U+55D9, tổng 13 nét, bộ khẩu 口 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh