Có 3 kết quả:

法 phép𪫚 phép𪶏 phép

1/3

phép [pháp, phăm, phấp, phắp]

U+6CD5, tổng 8 nét, bộ thuỷ 水 + 5 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

lễ phép

Tự hình 5

Dị thể 8

phép

U+2AADA, tổng 17 nét, bộ xích 彳 + 14 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phép tắc

phép

U+2AD8F, tổng 11 nét, bộ thuỷ 水 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lễ phép