Có 4 kết quả:

妨 phòng房 phòng肪 phòng防 phòng

1/4

phòng [phương]

U+59A8, tổng 7 nét, bộ nữ 女 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

phòng (thiệt hại)

Tự hình 2

Dị thể 3

phòng [buồng]

U+623F, tổng 8 nét, bộ hộ 戶 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

phòng khuê

Tự hình 4

Dị thể 3

phòng

U+80AA, tổng 8 nét, bộ nhục 肉 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

phòng (mỡ trong máu)

Tự hình 2

Dị thể 1

phòng

U+9632, tổng 6 nét, bộ phụ 阜 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

phòng ngừa

Tự hình 3

Dị thể 2