Có 2 kết quả:

放 phưng樊 phưng

1/2

phưng [phóng, phúng]

U+653E, tổng 8 nét, bộ phác 攴 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

phưng phức

Tự hình 4

Dị thể 2

phưng [phàn]

U+6A0A, tổng 15 nét, bộ mộc 木 + 11 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

phưng phức

Tự hình 5

Dị thể 2