Có 2 kết quả:

乏 phụp𠰏 phụp

1/2

phụp [bấp, mạp, mấp, mập, mặp, phúp, phạp, phập, phặp, phốp]

U+4E4F, tổng 4 nét, bộ triệt 丿 + 3 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

lọt phụp

Tự hình 4

Dị thể 5

phụp [bép, bôm, bướm, bập, bẹp, bịp, mép, mớm]

U+20C0F, tổng 7 nét, bộ khẩu 口 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thổi phụp