Có 1 kết quả:

炥 phụt

1/1

phụt

U+70A5, tổng 9 nét, bộ hoả 火 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thổi phụt, đèn phụt tắt

Tự hình 2

Dị thể 2