Có 1 kết quả:

拂 phựt

1/1

phựt [phất, phắt, phớt, phứt]

U+62C2, tổng 8 nét, bộ thủ 手 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

đứt phựt

Tự hình 2

Dị thể 7