Có 1 kết quả:

僑 quều

1/1

quều [kiều]

U+50D1, tổng 14 nét, bộ nhân 人 + 12 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

quều chân

Tự hình 4

Dị thể 2