Có 2 kết quả:

鬼 quỉ鬼 quỷ

1/2

quỉ [khuỷu, quẽ, sưu]

U+9B3C, tổng 9 nét, bộ quỷ 鬼 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Hồ Lê

ma quỉ

Tự hình 5

Dị thể 11

quỷ [khuỷu, quẽ, sưu]

U+9B3C, tổng 9 nét, bộ quỷ 鬼 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Viện Hán Nôm

ma quỷ

Tự hình 5

Dị thể 11