Có 1 kết quả:

眪 rĩnh

1/1

rĩnh

U+772A, tổng 10 nét, bộ mục 目 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

rò rĩnh

Tự hình 1

Dị thể 3