Có 1 kết quả:

𧍍 rươi

1/1

rươi [rầy]

U+2734D, tổng 14 nét, bộ trùng 虫 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

con rươi, chả rươi